Gacsályi templom

Hirdetmény

HIRDETMÉNY

Gacsály Község Településrendezési Eszközeinek módosítása

  • külterületen, különleges, mezőgazdasági üzemi terület (nagyüzemi állattartás nélkül) kijelölés (0127/1 hrsz-ú ingatlan) új beépítésre szánt terület kijelölésével, és a biológiai aktivitásérték csökkenés kompenzációjára kijelölt gazdasági erdőterület (külterületen a 0141 hrsz út – a 0139 hrsz-ú út- a 0143 hrsz-ú út – a 0136 hrsz-ú út által közrezárt területen-) övezeti átsorolása –

teljes eljárás szerint

Ezennel értesítem a Tisztelt érintett lakosságot és partnereket, Gacsály Község Önkormányzata módosíttatja Településrendezési Eszközeit külterületen, különleges, mezőgazdasági üzemi (nagyüzemi állattartás nélkül) terület kijelölés (0127/1 hrsz-ú ingatlan) új beépítésre szánt terület kijelölésével, és a biológiai aktivitásérték csökkenés kompenzációjára kijelölt gazdasági erdőterület (külterületen a a 0141 hrsz út – a 0139 hrsz-ú út- a 0143 hrsz-ú út – a 0136 hrsz-ú út által közrezárt területen-) övezeti átsorolása – gazdasági célú telephely megvalósítása érdekében, beruházói kezdeményezésre módosíttatja.

A tervmódosítás államigazgatási egyeztetése a „településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes Településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 32.§ (1) a) pontja szerinti ún. teljes eljárás szerint történik.

Ezúton értesítem a település teljes lakossága, a településen működő érdekképviseleti szervezetek, a településen működő civil szervezetek, a településen bejelentett székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek, a településen működő vallási közösségeket, hogy a tervmódosítással kapcsolatban

  1. 09.08-án, 9:00 órakor Gacsály Község Polgármesteri Hivatalában

lakossági fórumot tartunk A Lakossági fórumon kérdéseket feltenni kizárólag a településrendezési terv módosítással kapcsolatban lehet.

A véleményezési dokumentáció megtekinthető: digitális formátumban: az önkormányzat honlapján https://gacsaly.hu/telepulesrendezesi/ link alatt található

Gacsály, 2022. augusztus 30.

Hirdetmény

HIRDETMÉNY

Gacsály Község Településrendezési Eszközeinek módosítása

  • külterületen, különleges, mezőgazdasági üzemi terület (nagyüzemi állattartás nélkül) kijelölés (0127/1 hrsz-ú ingatlan) új beépítésre szánt terület kijelölésével, és a biológiai aktivitásérték csökkenés kompenzációjára kijelölt gazdasági erdő terület (külterületen a 0141 hrsz út — a 0139 hrsz-ú út- a 0143 hrsz-ú út — a 0136 hrsz-ú út által közrezárt területen-) övezeti átsorolása —

teljes eljárás szerint.

Ezennel értesítem a Tisztelt érintett lakosságot és partnereket, Gacsály Község Önkormányzata módosíttatja Településrendezési Eszközeit külterületen, külünleges, mezőgazdasági üzemi (nagyüzemi állattartás nélkül) terület kijelölés (0127/1 hrsz-ú ingatlan) új beépítésre szánt terület kijelölésével, és a biológiai aktivitásérték csökkenés kompenzációjára kijelölt gazdasági erdőterület (külterületen a a 0141 hrsz út — a 0139 hrsz-ú út- a 0143 hrsz-ú út — a 0136 hrsz-ú út által közrezárt területen-) övezeti átsorolása — gazdasági célú telephely megvalósítása érdekében, beruházói kezdeményezésre módosíttatja.

A tervmódosítás államigazgatási egyeztetése a „településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes Településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 32.§ (1) a) pontja szerinti ún. teljes eljárás szerint történik.

Gacsály Önkormányzat Képviselő-testületének Gacsály község településfejlesztési koncepciójával, integrált településfejlesztési stratégiájával és a településrendezési eszköztik, valamint településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetési szabályzatról szóló 4/2017.(IX.27.) ónkormányzati rendelete szerint történik a településrendezési eszköz módosítás partnerségi véleményeztetése.

A tervvel kapcsolatban észrevétellel, véleménnyel a település teljes lakossága, a településen működő érdekképviseleti szervezetek, a településen működő civil szervezetek, a településen bejelentett székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek, a településen működő vallási közösségek élhetnek.

A Partnerségi véleménynyilvánítás határideje 30. nap, azaz 2022. 08.11-től — 2022. 09.10.-ig.

Javaslatot, észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani a megadott véleményezési határidőben a polgármesterhez címzett, elektronikusan benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet. E — mai cím: korjegyzo@rozsaly.hu

A településrendezési tervmódosításról lakossági fórumot tartunk, melynek pontos időpontjáról külön hirdetményben értesítjük Tisztelt Partnereket.

A véleményezési dokumentáció megtekinthető: digitális formátumban: az önkormányzat honlapján https://gacsaly.hu/telepulesrendezesi/ link alatt található

Tisztelettel várjuk észrevételeit, véleményeit!

Gacsály, 2022. augusztus 11.

Hirdetmény letöltése pdf formátumban: Hirdetmény.

Tájékoztatás

TISZTELT ÜGYFELEINK!

A korona vírus okozta helyzetre tekintettel és a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a Fehérgyarmati Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya (volt Munkaügyi Központ) nevében az alábbiakról tájékoztatom Önöket: 1., Azoknak az álláskeresőknek, akik a HÁROMHAVONTA ELŐÍRT JELENTKEZÉSI KÖTELEZETTSÉGÜK 2020. MÁRCIUS ÉS ÁPRILIS HÓNAPBAN ESEDÉKES, ők jelentkezési kötelezettségüknek eleget tehetnek elektronikus úton a fehergyarmat.foglalkoztatas@szabolcs.gov.hu e-mail címen, vagy telefonon a 44/510-500-as telefonszámon. Ezek után a következő jelentkezési dátumukról postai úton kapnak tájékoztatást. Kérem a Foglalkoztatási Osztályt jelentkezés céljából csak rendkívül indokolt esetben keressék fel személyesen! Minta az e-mailes jelentkezéshez: ………………………..(név)……………………(születési hely, idő)………………………………..(anyja neve) jelentkezési kötelezettségemet elektronikus úton teljesítem. 2., Azok a regisztrált munkanélküliek, akik hiánytalanul benyújtottak minden dokumentumot és jelenleg részükre álláskeresői járadékot folyósítunk , akkor ÁLLÁSKERESŐI JÁRADÉK MEGSZÜNTETÉSRE nekik sem kell befáradniuk az osztályra. A megszüntető papírokat elküldjük postai úton egy hatósági bizonyítvánnyal és egy FHT kérelemmel együtt, valamit mellékeljük a következő jelentkezési dátumot tartalmazó papírt is. 3., Valamint ezúton kérnénk a tisztelt álláskereső ügyfeleinket, hogy A FOGLALKOZTATÁSI OSZTÁLY FELKERESÉSE ELŐTT ÉRDEKLŐDJENEK A 44/510-500-AS TELEFONSZÁMON, hogy van-e lehetőség személyes kontakt nélküli ügyintézésre vagy feltétlenül szükséges-e a személyes megjelenés.

A jelenlegi egészségügyi veszélyhelyzetre való tekintettel a mai naptól 2020.03.16-tól határozatlan időre a Fehérgyarmati és a Kölcsei Orvosi Ügyeleti ellátást összevonjuk. A Kölcse és környékéhez tartozó ügyeleti ellátás átmenetileg,határozatlan ideig megszűnik, így az orvosi ügyeleti ellátást a Fehérgyarmati Orvosi Ügyeleten tudjuk biztosítani. A fenti intézkedéseket jelentős szakember hiánya miatt kénytelek vagyunk bevezetni, a meglévő Fehérgyarmati Orvosi Ügyeleten az ellátást továbbra is zavartalanul biztosítjuk!

Tisztelettel: Dr. Gregorovics István Ügyelet vezető Oxytrans Kft.

T Á J É K O Z T A T Ó nyitva tartás korlátozásáról Tájékoztatom a településen működő kereskedelmi egységek üzemeltetőit, hogy megjelent az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.) szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet. A rendelet 2020. március 17-én lépett hatályba, és szabályozza veszélyhelyzetben a kereskedelmi egységek nyitvatartását. A rendelet automatikusan felülírja a kereskedők által korábban bejelentett nyitvatartási időt. Nyomatékosan felhívom a figyelmet a rendeletben foglaltak betartására, tekintettel arra, hogy annak megsértése szabálysértésnek minősül. A legfontosabb szabályok: § (1) A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti vendéglátó üzletben (a továbbiakban: vendéglátó üzlet) 15.00 óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – tilos tartózkodni. (2) A vendéglátó üzletben 15.00 óra után 06.00 óráig az élelmiszer elvitelre történő megrendelése és átvétele, valamint a vételár megfizetése céljából és időtartamára korlátozódóan megengedett a tartózkodás. § Az élelmiszert, az illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító üzlet, továbbá a gyógyszertár, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzlet, az üzemanyag-töltőállomás és a dohánybolt kivételével a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 27. pontja szerinti üzletben (a továbbiakban: üzlet) 15.00 óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével tartózkodni tilos. Felhívom a figyelmet arra, hogy a 6. §-ban meghatározott termékkörök esetén nem elegendő, hogy az szerepel az üzlet profiljában, hanem ténylegesen árulni kell ezeket a termékeket. A kormányrendeletben szereplő korlátozás nem érinti a szolgáltatást végző vállalkozásokat, ott a vállalkozók maguk dönthetnek arról, hogy korlátozzák e vagy szüneteltetik tevékenységüket.

Nadimovné Adorján Ildikó jegyző

Határozat

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE

4971 Rozsály, Kossuth u. 21/a.

Telefon: /44/ 368-136. Fax: /44/ 568-015

e-mail: korjegyzo@rozsaly.hu

Iktatószám: R/26 – 5/2019. Ügyintéző: Nadimovné A. Ildikó Tárgy: a képviselő-testület tagjai számának megállapítása

H A T Á R O Z A T

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény. 306.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 4.§-a figyelembe vételével Gacsály községben egyéni listás választási rendszerben a képviselők által megszerezhető mandátumok számát az alábbiak szerint határozom meg: 6 fő települési képviselő kerül megválasztásra a község képviselő-testületébe. A polgármesternek megválasztott jelölt a törvény erejénél fogva tagja a képviselő-testületnek. E határozat a Rozsályi Közös Önkormányzati Hivatal Gacsályi Kirendeltségének épülete (4972. Gacsály, Széchenyi u. 25.) hirdetőtábláján, valamint www.gacsaly.hu honlapon kerül közzétételre. A határozat ellen a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban:Ve.) 208-209.§-ában foglaltak alapján a Helyi Választási Bizottsághoz címzett (4971. Rozsály, Kossuth u.21/a) írásbeli kifogással lehet élni, úgy, hogy a megtámadott határozat közzétételétől számított három napon belül megérkezzen a Helyi Választási Irodához.

INDOKOLÁS

A Ve. 306.§ (2) bekezdése értelmében a Helyi Választási Iroda vezetője az általános választás évében február 15-ig határozatban állapítja meg a képviselő-testület soron következő általános választáson megválasztandó tagjainak számát. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 3.§-a értelmében a települési önkormányzat képviselő-testülete tagjainak számát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása évének január 1-jei lakosságszáma alapján kell meghatározni. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 4.§-a szerint a 10.000 vagy ennél kevesebb lakosú település- egyéni listás választási rendszerben- egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma: a.) 100 lakosig 2 fő b.) 1.000 lakosig 4 fő c.) 5.0000 lakosig 6 fő d.) 10.000 lakosig 8 fő

Tekintettel arra, hogy Gacsály község 2019. január 1-jei lakosságszáma 1031 fő, így a hivatkozott jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. A fentiek alapján a 2019. évi általános választásokon megválasztandó képviselő-testületi tagok száma 6 fő. A kifogás benyújtásának lehetőségét a Ve.208.§-a biztosítja, a benyújtására vonatkozó előírásokat a Ve.209.§-a és 212.§-a tartalmazza. A kifogás benyújtásának lehetőségéről való tájékoztatást a Ve. 46.§ c) pontjának cb) alpontja alapján adtam meg. Jelen határozat a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 46.§-ában, 208.§, 212.§-aiban, 306.§-ában, továbbá a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010.évi L. törvény 3.§-ában, 4.§ b) pontjában foglaltakon alapszik. A Helyi Választási Iroda intézkedik a határozat nyilvánosságra hozatala iránt. Rozsály, 2019. február 12.

Nadimovné Adorján Ildikó HVI vezetője

E-mail: gacsaly.onkorm@freemail.hu
Cím: 4972 Gacsály Széchenyi u. 25.
Tel.: 06-70-319-9391